FotoForum
Załóż konto »

Regulamin korzystania z serwisu FotoForum

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:

 1. Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu FotoForum", stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agorę na rzecz Użytkowników prowadzonego przez nią Serwisu FotoForum, obejmujący zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania w Serwisie Fotoforum zdjęć oraz komentarzy, a także zasady przeprowadzania promocji zdjęć w ramach promocji Serwisu Fotoforum;
 2. Agora - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości 50 937 386 PLN, wydawca i administrator Serwisu FotoForum;
 3. Serwis FotoForum - serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez Agorę w obrębie Portalu pod aktualnym adresem http://fotoforum.gazeta.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;
 4. Portal - portal internetowy prowadzony przez Agorę pod aktualnym adresem URL http://www.gazeta.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;
 5. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika Serwisu Fotoforum;
 6. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
§ 2

Regulamin określa zasady realizacji przez Agorę na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania zdjęć ich autorstwa i publicznego udostępniania takich zdjęć na stronach Serwisu FotoForum, a także na umożliwieniu zamieszczania materiałów innych niż zdjęcia, w tym komentarzy i opinii. Usługa obejmuje nadto promowanie wybranych przez Agorę zdjęć użytkowników w ramach prowadzonej promocji Serwisu Fotoforum poprzez działania podejmowane na stronach Serwisu Fotoforum, innych serwisów internetowych wydawanych przez Agorę oraz na łamach "Gazety Wyborczej" i innych wydawanych przez Agorę mediów, a także na stronach serwisów internetowych wydawanych przez podmioty inne niż Agora.

§ 3
 1. W ramach świadczenia usługi Agora udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Portalu (w zakresie określonym przez Agorę) oraz dostarcza oprogramowanie w celu zamieszczania i publicznego udostępniania zdjęć oraz treści, na warunkach określonych postanowieniami Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu FotoForum w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz charakterem Serwisu FotoForum.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w Serwisie FotoForum, w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.
 4. Agora nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i treści zamieszczane przez Użytkownika.
§ 4
 1. Usługa będąca przedmiotem Regulaminu jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Portalu.
 2. Użytkownikiem Serwisu Fotoforum może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnych usług w Serwisie Fotoforum po zaakceptowaniu treści Regulaminu.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta w Serwisie Fotoforum przez podanie loginu i hasła dostępu przyporządkowanych mu w Portalu.
 5. Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z konta przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Użytkownika przyporządkowanego mu w Portalu lub na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.
§ 5
 1. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów, w tym zdjęć na stronie Serwisu FotoForum jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 2. Poprzez umieszczenia w Serwisie FotoForum zdjęcia i treści, Użytkownik oświadcza, że zamieszczone zdjęcia i treści nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych zdjęć i treści w Serwisie Fotoforum.
§ 6

Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach Serwisu FotoForum działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest: umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu FotoForum zdjęć i treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również zdjęć i treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety, umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu FotoForum materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa do wizerunków osób trzecich.

§ 7

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu FotoForum przekazów reklamowych.

§ 8

Agora zastrzega sobie prawo do: 1) czasowego zablokowania dostępu do wątku, zdjęcia lub komentarza w sytuacji powzięcia wiadomości, że treść wątku, zdjęcie lub komentarz może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, 2) usuwania zdjęć lub treści naruszających postanowienia § 6 i § 7 Regulaminu, 3) blokowania uczestnictwa w Serwisie FotoForum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia § 6 i § 7 Regulaminu.

§ 9

Przy publikacji zamieszczonych przez Użytkownika materiałów Agora może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu Gazeta.pl przy zamieszczaniu materiału. Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Agora może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Serwisu FotoForum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 10
 1. Agora dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu FotoForum oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Agora zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu FotoForum. Agora dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania Serwisu Fotoforum.
 2. Agora zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dotychczasowych bezpłatnych usług w ramach Serwisu FotoForum po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. W każdym czasie Agora może wprowadzić w Serwisie FotoForum dodatkowe odpłatne usługi.
§ 11

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu FotoForum oraz zasady ochrony prywatności określają odpowiednio następujące regulaminy: "Regulamin konta pocztowego Użytkownika Gazeta.pl", "Regulamin konta użytkownika Gazeta.pl", "Ochrona prywatności" - publikowane na stronach Portalu, z zastrzeżeniem, że poza określonymi we wskazanych powyżej regulaminach celami przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkowników Serwisu Fotoforum będą przetwarzane przez Agorę również w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu Fotoforum. Administratorem danych osobowych jest Agora (dane wskazane w § 1 pkt 2 Regulaminu). Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 12
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu FotoForum, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres forum@agora.pl lub listownie na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
 2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej: oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej; przedmiot reklamacji; okoliczności uzasadniające reklamację. Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
§ 13
 1. Regulamin obowiązuje od 15 lipca 2011 roku.
 2. Agora zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Agora powiadomi Użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podane przy zakładaniu konta na 14 dni przed wejściem w życie zmian.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu FotoForum, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu. Po usunięciu konta w Portalu Agora usunie z Serwisu FotoForum zdjęcia Użytkownika oraz zaprzestanie ich rozpowszechniania.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 5. Agora ma prawo do prowadzenia działalności reklamowej w Serwisie Fotoforum, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie Fotoforum przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu Fotoforum.Copyright © Agora SAO nasReklamaOchrona prywatności  Zgłoś problem lub błąd